logos/visuels « Non au GMT-StopTTIP-StopTafta… » pour tous les pays

StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT

.

.

.
.
.
.
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT
StopTAFTA, StopTTIP, StopPTCI, Non au GMT